lunes, 13 de noviembre de 2017

BONO COIDADO PARA FAMILIAS CON FILLOS MENORES DE 12 ANOSA Consellería de Política Social concede axudas económicas, baixo un sistema non competitivo, ás familias con fillos menores de 12 anos que residan en Galicia e que precisen un recurso personalizado no fogar. para atender ás necesidades específicas derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se producen entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018. A asistencia consistirá nunha contribución para contribuír ao pagamento da cantidade de servizos de atención aos nenos en casa, nos seguintes casos:
Convenientemente acreditado:
a) Enfermidade do menor e incapacidade de ser coidada polos membros da unidade familiar.
b) Enfermidade do coidador habitual.
c) Asistencia do coidador habitual ás entrevistas ou cursos de formación.
d) situacións específicas relacionadas co emprego ou coidado, se o cónxuxe ou compañeiro como parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, para evitar a atención / a neno / a polos membros da familia.
Requisitos:
a) Ter unha nena ou nacidos / ou despois de 31 de decembro de 2005 en relación a anualidades 2017 e despois do 31 de decembro de 2006 en relación o neno 2,018 anualidades.
b) O rendemento da familia, definida como a suma da base xeral imposto base tributaria e de aforro, non exceda € 45.000 € ou 13.500 per cápita. Para estes efectos, debe ter en conta a declaración fiscal do ano 2015 desde a anualidades 2017 e 2016 en relación a 2018 anualidades.
Tipo de axuda:
En xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia durante todo o período de subvención; un máximo de 20 horas corresponderá á anualidade de 2017 e 60 horas á anualidade de 2018). O número total de horas concedidas incrementarase nun 15% por cada neno menor de doce anos despois do primeiro.
O importe da axuda estará baseado na renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes apartados:
a) Renda familiar per cápita ata 3.750 euros: 14 euros / hora.
b) Renda familiar por habitante superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 € / hora.
c) Renda familiar por habitante superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 euros / hora.
d) Renda familiar per cápita superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou máis: 7 € / hora
O período subvencionable será do 1 de outubro de 2017 ao 30 de setembro de 2018.
Prazo de presentación: 11/11/2017 - 30/04/2018


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171110/AnuncioG0425-031117-0003_gl.pdf 

martes, 7 de noviembre de 2017

OFERTAS DE EMPREGOCONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL, CON CARÁCTER  TEMPORAL, DUN MONITOR SOCORRISTA EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS PARA PRESTAR SERVIZOS NO
CONCELLO DE VIVEIRO A TRAVÉS DO PROGRAMA DEPUEMPREGO. BOP LUGO 07/11/2017 http://www.deputacionlugo.org

Camarero/a Hotel Ego/Restaurante Nito en Viveiro. Interesados enviar currículum a: administración@hotelego.es administración@urbanviveiro.es

miércoles, 18 de octubre de 2017

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUIDOS SELECCIÓN DUN ADMINISTRATIVO/-A. PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

Publicadas as listas de admitidos e excluidos definitiva en relación coa a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición,dun/dunha  Administrativo/-a, polo período dun ano, subvencionados ao abeiro do Plan provincial único de cooperación cos concellos 2017, "Programa Depuemprego 2017", da Excma. Deputación de Lugo.
Recordarvos que as probas de selección e valoración de méritos terán lugar o día 24 de outubro de 2017, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta da lista contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver tódolas publicacións)

viernes, 13 de octubre de 2017

LISTAS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA OS POSTOS DE PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E ADMINISTRATIVO/-A, SUBVENCIONADOS AO ABEIRO DO PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

Publicadas as listas de admitidos e excluidos en relación coa a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun Peón de servizos múltiples e dun/dunha  Administrativo/-a, polo período dun ano, subvencionados ao abeiro do Plan provincial único de cooperación cos concellos 2017, "Programa Depuemprego 2017", da Excma. Deputación de Lugo.

A lista de admitidos e exluidos provisional do Peón de servizos múltiples elevase a definitiva por non haber excluídos. As probas e valoración de méritos terán lugar o día 23 de outubro de 2017, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

En relación coa lista de admitidos e excluidos provisional para o posto de administrativo, segundo se establece na resolución os excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 16 e 17 de outubro para efectuar as alegacións que estimen oportunas. As probas e valoración de méritos terán lugar o día 24 de outubro de 2017, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver tódolas publicacións)