viernes, 19 de enero de 2018

LISTA DEFINITIVA SELECCIÓN AXENTE TIC 2018

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, pode verse a resolución da alcaldía pola que se aproba a lista de admitidos e excluídos definitiva para a selección do axente TIC, así como a designación do tribunal e a data e hora na que se realizarán as probas.
 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3

A proba de selección realizarase o próximo día 24 de xaneiro de 2018, ás 10:30 horas, na Casa da Cultura de O Vicedo, sita na r/Cidade de Mondoñedo, 23.

OFERTA EMPREGO: SELECCIÓN DE UN TÉCNICO PARA O GALP


jueves, 11 de enero de 2018

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca un novo procedemento para o recoñecemento da experiencia profesional para distintas especialidades:

Para máis información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0164-291217-0002_gl.pdf

BONO ALUGUER SOCIAL. PLAN REHAVITA


Estas axudas convocadas pola Consellería de Infraestructuras e vivenda ou alugueiro de vivendas habituais, están destinadas a asistir urxentemente ás familias, pero só nos seguintes  casos: 
a) Aqueles que precisan de axuda para asumir o custo de arrendar a súa vivenda, porque están inmersos en situacións de dificultade especial que determinan que a parte arrendadora presentase unha reclamación por impago. 
b) As vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que, no momento da súa solicitude, residen nunha instalación de albergue para os integrados na rede de acollimentos galegos deste grupo e adscrito a unha Administración pública. 
c) Os que teñan dificultades para asumir o custo de arrendar un fogar e que fosen privados da súa residencia habitual polos danos e perdas sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, como incendios, inundacións, etc. 
d) Os que, sendo beneficiarios do programa Aluga, regulados polo Decreto 84/2010, do 27 de maio, para a promoción do aluguer de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia, gozaron plenamente da subvención do devandito programa e terían finalizado o período máximo de prazo de disfrute nese prazo de nove (9) meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de subvención do Programa de Bono de Aluguer Social. 
e) Os que, ao ser inquilinos dun inmoble público de propiedade do Instituto Galego de Vivenda e Terras (en diante denominado IGVS), a validez do seu contrato finalizaría a partir da entrada en vigor  desta orde. 
f) As persoas ás que, por circunstancias de emerxencia social e non acadando o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de Viviendas baleiras, a comisión de seguimento e coordinación do devandito programa propón a concesión dunha vivenda no marco do citada programa.

 Prazo de solicitude: Do 11/01/2018 ata o 20/11/2018 ou ata o esgotamento do crédito si esto pasa antes de data de finalización do prazo.

Máis información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0423-221217-0001_es.html 

jueves, 4 de enero de 2018

SELECCION DUN AXENTE TIC

No Boletín oficial da provincia de Lugo do día 04/01/2018,  publicouse o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, dun AXENTE TIC, a xornada parcial (20 horas/semana), como persoal laboral temporal do concello de O Vicedo, e encargado da aula CEMIT.
Poden consultar as bases e descargar a instancia de solicitude no seguinte enlace:
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  (apartado taboleiro de anuncios).


Según aparece nas bases de selección a documentación que debe acompañar a instancia de solicitude, si se envía dun rexistro distinto ao do Concello do Vicedo, é:
- Copia compulsada do DNI.
- Copia compulsada da titulación esixida: estar en posesión dalgunha titulación de Técnico superior ou FPII da rama informática
- Copia compulsada da acreditación de estar en posesión do CELGA 4 ou curso de perfeccionamento do galego.
- Acreditación dos méritos en caso de existir, en orixinal ou copia compulsada, de: vida laboral máis contratos de traballo, diplomas dos cursos relacionados co posto e outras titulacións relacionadas co posto de traballo.
Si a documentación se presenta directamente no Concello, deben traer os orixinais  da documentación anterior para o seu cotexo (faríanselles aquí as fotocopias).

Si presentan a solicitude noutro rexistro distinto o do propio Concello, ademáis de todo o anterior, deben de enviar por fax ao 982590001, dentro do prazo estipulado, unha copia da solicitude correctamente presentada e datada, según o estipulado nas bases.

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar desde o día seguinte o da publicación no Boletín oficial da provincia, finaliza o próximo día 15 de xaneiro de 2018, por ser o día 14 inhábil.

jueves, 14 de diciembre de 2017

CURSOS PARA MENORES DE 30 ANOS

A Xunta de Galicia en colaboración co Sistema de Garantía Xuvenil está a impulsar cursos de formación para mozos e mozas desempregados, para que podades ofrecelos aos vosos usuarios.

As características máis destacables dos cursos son:

·         Dirixidos a persoas menores de 30 anos, desempregadas, inscritas no servizo público de emprego e rexistradas no sistema de garantía xuvenil.
·         Variada oferta formativa en diferentes sectores.
·         Prácticas en empresas.
·         Obtención de certificado de profesionalidade.

Máis información e solicitudes nas oficinas de emprego, sendo a data final do prazo de solicitude o 26 de decembro