jueves, 16 de marzo de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (31 horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista é o día 06 de abril, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 27 de marzo, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 29 de marzo, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal,  mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 06  de abril de 2017,e por un período de 6 meses

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 27 de marzo, ás 15:00 horas. A selección realizarase ese mesmo día 29 de marzo de 2017, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

martes, 14 de marzo de 2017

OFERTAS EMPREGO
CONCELLO DE VIVEIRO CONVOCATORIA SELECCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA EXECUCIÓN DE OBRAS DENTRO DO PROGRAMA DEPUEMPREGO.  Modalidade de contrato temporal de obra ou servizo determinado os seguintes postos:
1 Técnico en informática 100% Contrato temporal (modalidade contrato
temporal de obra ou servizo determinado)
1 Monitor socorrista 100% Contrato temporal (modalidade contrato
temporal de obra ou servizo determinado)
3 Oficiais (1 electricista e 2 pintores) 100% Contrato temporal (modalidade contrato temporal de obra ou servizo determinado)
3 Peóns 100% Contrato temporal (modalidade contrato temporal de obra ou servizo determinado) BOP LUGO 14/03/2017

lunes, 13 de marzo de 2017

CURSOS PREPARATORIOS DAS PROBAS PARA OBTER OS CELGASConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B).
Obxecto. Esta resolución ten por obxecto anunciar a convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4.

Os cursos do nivel 1 impartiranse na modalidade de teleformación. Na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal) anunciarase, o mesmo día da publicación desta resolución, a súa convocatoria específica.
As solicitudes dos cursos de teleformación efectuaranse de acordo coa convocatoria específica publicada na páxina web http://www.lingua.gal.

Os cursos dos niveis 2, 3 e 4 impartiranse na modalidade presencial nas datas, lugares e horarios recollidos no anexo II.

En Viveiro está previsto o seguinte curso: 
 
Código: CL320172706601
Lugar: IES María Sarmiento
Rúa Misericordia, 58
Datas: do  18.4.2017 ao 9.6.2017
Horario:das 19.00 ás 21.00 h.
Días: de luns a xoves
Venres: das 18.00 ás 20.00 h.


As solicitudes dos cursos presenciais dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web http://www.lingua.gal, que permiten cubrir e editar a solicitude.

Destinatarios/as dos cursos. Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.

O prazo para presentala rematará o 28 de marzo de 2017.

Máis información:

OFERTAS DE EMPREGO

Técnico/a Mantemento Electromecánico para desenvolver a ocupación na zona da Mariña de Lugo. FONTE: INFOJOBS 10/03/2017 http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo

AXUDAS A TRABALLADORES AUTÓNOMOS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS

Finalidade / Obxectivo
Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2017, os incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.
Tipos de apoio
Establécese un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva.
Beneficiarios potenciais
1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.

2. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

3. Non poderán ser beneficiarias as persoas que desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova situación de alta na Seguridade Social. Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE).

4. Non poderán ser beneficiarias nin as sociedades civís nin as comunidades de bens, así como as persoas socias ou comuneiras que as integran nin os autónomos colaboradores.

5. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias das subvencións establecidas nesta orde as persoas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias as persoas solicitantes que estean excluídas do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
Contía das axudas
1. As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse coas seguintes axudas:
i. Primeira persoa traballadora indefinida. A axuda consistirá nunha contía de 5.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada.
ii. Segunda e terceira persoa traballadora indefinida. A axuda consistirá nunha contía de 6.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada. Estas contías base incrementaranse nun 25 % nos seguintes casos:
a) Se a persoa incorporada é unha muller.
b) Se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.
c) Se a persoa incorporada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros están desempregados.
d) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autónoma estea situado nun concello rural.
Deste xeito, as contías máximas posibles, de aplicarse todos os incrementos, serían:
– Para a primeira persoa traballadora indefinida: 10.000 €.
– Para a segunda e terceira persoa traballadora indefinida: 12.000 €.
2. Cando se trate de contratacións indefinidas cunha xornada a tempo parcial, as contías dos incentivos serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xornada ordinaria máxima legal.
Prazo de presentación de solicitudes
1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde, ou ata o esgotamento do crédito. Entenderase como último día de prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

2. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola cal se solicita subvención, ou ata o esgotamento do crédito. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2017, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.